Regulamin

Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu nnikze.pl

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu nnikze.pl", zwanym dalej „Regulaminem” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "nnikze.pl", w ramach którego Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zamieszczainformacje z zakresu tematyki ubezpieczeniowej i finansowej.

II.DEFINICJE

Sformułowania użyte Regulaminie, oznaczają:

Nationale-Nederlanden - oznacza Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., będące twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami.
Serwis - oznacza Serwis Nationale-Nederlanden, poświęcony tematyce ubezpieczeniowej i finansowej.
Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie materiały obejmujące w szczególności informacje dotyczące Umowy o prowadzenie IKZE lub IKE. Na zasoby serwisu składają się: Serwis informacyjny oraz Usługi dodatkowe.
Serwis informacyjny - oznacza tę część zasobów serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu niezależnie od tego czy dokonał procedury rejestracji.
Usługi dodatkowe - oznaczają tę część zasobów serwisu, do której dostęp użytkowników indywidualnych uzależniony jest od dokonania przez nich procedury rejestracji.
Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III.OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji w systemie Serwisu.

Dostęp do części zasobów Serwisu określanej jako usługi dodatkowe uzależniony jest od rejestracji użytkownika w systemie internetowego Serwisu i posiadania przez użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.

Nationale-Nederlanden zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:

Mozilla Firefox

Chrome

Systemy informatyczne Użytkowników indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript. System pozostawia w komputerze użytkownika plik cookies.

IV.REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

Rejestracja Użytkownika indywidualnego następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron www Serwisu po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz po potwierdzeniu rejestracji dedykowanym przyciskiem. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie rejestracji dedykowanym przyciskiem jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Niezwłocznie po wypełnieniu przez użytkownika formularza rejestracyjnego oraz potwierdzeniu rejestracji dedykowanym przyciskiem użytkownik proszony jest o podanie indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, niezbędnych w celu uzyskania każdorazowego dostępu do części zasobów serwisu określanej jako Usługi dodatkowe.

Dostęp do Usług dodatkowych jest możliwy niezwłocznie po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika indywidualnego.

Użycie prawidłowego loginu oraz hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się Użytkownika indywidualnego do systemu i korzystania z usług dodatkowych.

V.ZOBOWIĄZANIA Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden zapewnia niezarejestrowanemu Użytkownikowi indywidualnemu nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

Nationale-Nederlanden zapewnia zarejestrowanemu użytkownikowi nieodpłatny dostęp do usług dodatkowych na czas nieoznaczony, o ile nie nastąpi zdarzenie o którym mowa w punkcie VII niniejszego Regulaminu.

Nationale-Nederlanden zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w punkcie IX niniejszego Regulaminu.

VI.ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

Użytkownik indywidualny zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Użytkownik indywidualny jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

Użytkownik indywidualny zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (w tym danych osobowych) w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik indywidualny jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.

Użytkownik indywidualny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego login'u oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

VII.ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

Nationale-Nederlanden zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:

- podania nieprawdziwych danych osobowych,

- udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,

- naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.

VIII.ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

Nationale-Nederlanden oświadcza, że materiały i informacje składające się na Serwis informacyjny, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Nationale-Nederlanden nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.

Użytkownik indywidualny ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

Nationale-Nederlanden nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.

Nationale-Nederlanden nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Użytkownik indywidualny odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła.

IX.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Dane osobowe Użytkowników indywidualnych, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie Serwisu przetwarzane są w celu i w zakresie określonym w klauzuli informacyjnej udostępnianej na stronach www Serwisu oraz wraz z odpowiednią umową, której Użytkownik indywidualny jest stroną.

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom indywidualnym odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.

Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Nationale-Nederlanden oraz pod adres e-mail dfe@nn.pl.

Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej dfe@nn.pl.

Skontaktuj się z nami

Nationale-Nederlanden DFE
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

22 338 91 88
pn.-pt. 9-18